Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Topvélo BV, gevestigd te 2870 Ruisbroek, Gansbroekstraat 40 met als ondernemingsnummer BE0524698041. Versie geldig vanaf 18/03/2018.

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.topvelo.group. De voorwaarden zijn voor één ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Topvélo.

Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Topvélo behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Topvélo erkend.

  1. Topvélo garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

  2. Topvélo voorziet niet standaard een vervangfiets. Topvélo heeft 1 gewone fiets die hiervoor gebruikt kan worden en kan uitgeleend worden indien aanwezig.

2. PRIJZEN

2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

2.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3. LEVERING

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Topvélo bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3.3 Aan de leveringsplicht van Topvélo zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Topvélo geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Topvélo is niet aansprakelijk voor vertragingen, verlies of beschadiging te wijten aan het transportbedrijf.

3.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3.5 U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Topvélo. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

4. RETOURZENDING

Bij het aanvragen van een retour van zowel accessoires als een fiets dient u ten allen tijde het retourdocument in te vullen en door te mailen naar topvelo2870@gmail.com

4.1. Retourzending accessoires

4.1.1.De Wetgeving van 13 juni 2014 betreffende het recht van retour bij een koop via het internet, laat de consument toe om binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet.

4.1.2. De goederen dienen ongebruikt en volledig te zijn en in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn na de kennisgeving (bvb 3 werkdagen). Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.

4.1.3. Artikels die online aangekocht werden moeten worden teruggestuurd naar onderstaand adres: Topvélo- Gansbroekstraat 40 – 2870 Ruisbroek – België. Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen. Topvélo kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.

4.1.4. U zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.

4.2. Retourzending fietsen

4.2.1. De Wetgeving van 13 juni 2014 betreffende het recht van retour bij een koop via het internet, laat de consument toe om binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet.

4.2.2. Ex Wet van 13 juni 2014 betreffende het recht van retour, is het verzakingsrecht niet van toepassing op: de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Dit geldt bijvoorbeeld bij fietsen die custom-built op maat van de klant zijn samengesteld en geleverd.

4.2.3. Topvélo zal zelf instaan voor de afhaling van de terug te zenden fiets. Hiervoor rekent Topvélo €49,95 aan.

5. GEGEVENSBEHEER

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Topvélo dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Topvélo. Topvélo houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Topvélo respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Topvélo maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. U kan u ten allen tijde uitschrijven uit deze lijst.

6. GARANTIE EN CONFORMITEIT

6.1 Topvélo staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door Topvélo als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Topvélo) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Topvélo. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering aan Topvélo schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Topvélo gegrond worden bevonden, zal Topvélo naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Topvélo en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Topvélo) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Topvélo gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Topvélo voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens Topvélo in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Topvélo en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. AANBIEDINGEN

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Topvélo zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Topvélo slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Topvélo gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Topvélo kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. OVEREENKOMST

8.1 Een overeenkomst tussen Topvélo en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Topvélo op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Topvélo behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Topvélo gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. OVERMACHT

10.1 Topvélo is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Fietsen De Geus alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Topvélo behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Topvélo gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Topvélo bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. AANSPRAKELIJKHEID

  1. Topvélo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

    

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1 Eigendom van alle door Topvélo aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Topvélo zolang de afnemer de vorderingen van Topvélo uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Topvélo wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Topvélo geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Topvélo of een door Topvélo aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Topvélo haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Topvélo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Topvélo.

13. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Topvélo en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen kennis, tenzij Topvélo er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14. BETALINGEN

14.1 Betalingen met overboeking dienen te gebeuren binnen de termijn van 5 kalenderdagen. De dag van bestelling geldt als de eerste kalenderdag. Na schriftelijke vraag van de klant kan de termijn met max. 3 kalenderdagen verlengd worden. De respectievelijk 5 of 8 dagen gelden als een reservatie van de goederen, na het verstrijken van deze termijn zonder ontvangst van betaling, geniet Topvélo het recht om de producten terug te koop aan te bieden of door te verkopen.

 

Garantievoorwaarden & Algemene voorwaarden Topkars

 

 1. Wanneer u aan uw wagen een defect vaststelt, dient u eerst met ons telefonisch of schriftelijk contact op te nemen.

  Daarbij heeft het belang of de schade zich in eigen land voordoet (niet in buitenland).

  Het voertuig moet in onze garage (Auto Service Ruisbroek) worden hersteld. Bij uitzondering kan dit ook in een andere garage gebeuren, enkel indien u van ons de toestemming krijgt om het in een ander erkend garagebedrijf te laten herstellen. Noteer dat deze derde hersteller pas de herstelling mag uitvoeren na het bekomen van een akkoordnummer en bijhorend herstellingsbedrag van ons of van onze aangestelde.

 2. Neem in geval van pech onderweg contact op met de pechverhelping op volgend nummer 03/866.16.21

  Neem voor akkoord voor herstelling contact op met uw verkoper

  Topkars / Auto Service Ruisbroek - Gansbroekstraat 40 - 2870 Ruisbroek (Puurs)

 3. De onderdelen waarop de garantie van toepassing is.

  In alle gevallen brengt het recht op schadeloosstelling in het kader van deze garantie met zich mee

a) vanaf de verkoop alle onderhoudswerkzaamheden voorgeschreven en aanbevolen door de verkoper en/of de constructeur tijdig dienen uitgevoerd te worden door de verkoper of, mits akkoord van de verkoper, door een ander gespecialiseerd autobedrijf;

b) vóór elke herstelling de koper een akkoord tot herstelling vraagt aan zijn verkoper of dienst aangestelde;

c) indien één van de bovenstaande voorwaarden niet vervuld is door de koper, dan is een vergoeding op basis van deze garantie uitgesloten. De bewijsvoering dat het niet voldoen aan bovenstaande eisen niet de oorzaak is van het optredend schadegeval moet door de koper aangebracht worden.

 1. Topkars en Auto Service Ruisbroek voorzien geen vervangwagen tijdens het defect van de wagen.

 2. Limieten van de garantie en bijdrage in de onkosten door de begunstigde van de garantie

  a) wagen jonger dan 1 jaar en minder dan 75.000 km = 100% garantie op alles gedurende 12 maanden;

  b) wagen tussen de 1 en 3 jaar oud en minder dan 100.000 km = 100% op onderdelen en 0% op werkuren;

  c) wagen tussen de 3 en 5 jaar oud en minder dan 125.000 km = 75% op onderdelen en 0% op werkuren;

  d) wagen ouder dan 5 jaar en meer dan 125.000 km = 50% op onderdelen en 0% op werkuren;

  f) wagen ouder dan 10 jaar en meer dan 200.000 km = 0% garantie ;

  g) wagen ouder dan 3 jaar en meer dan 120.000 km = NOOIT garantie op elektronica of elektrische componenten;

  h) op de PSA groep motoren, 16HDi, 2.0HDi en 1300 CDTi (Fiat – Opel) = geen garantie op Turbo en EGR kleppen;

  i) nooit garantie op slijtage van volgende onderdelen: remmen, uitlaat, koppeling incl. bimassa vliegwiel, rollagers, banden, schokdemper en filter.

 3. Er wordt geen garantie verleend voor schade

  a) ten gevolge van het gebruik van ongeschikte brandstoffen, olietekort of oververhitting;

  b) die wordt veroorzaakt door het feit dat het voertuig werd blootgesteld aan hogere as- en sleepbelastingen dan door de fabrikant toegestaan;

  c) die voortvloeien uit de deelname aan al dan niet georganiseerde rijevenementen met het karakter van een wedstrijd of ten gevolge van de bijbehorende testritten;

  d) die ontstaat ten gevolge van de wijziging van de oorspronkelijke constructie van het voertuig (vb. tuning) of door de montage van vreemde onderdelen of toebehoren, die door de fabrikant niet toegestaan zijn;

  e) ontstaan door gebruik van LPG als brandstof ;

  f) ontstaan door gebruik van het voertuig dat duidelijk aan herstelling toe was, tenzij aangetoond kan worden dat de schade geen verband houdt met de noodzaak een herstelling te laten uitvoeren;

  g) aan voertuigen die door de koper ten minste tijdelijk zijn gebruikt voor bezoldigd personenvervoer of beroepsmatig aan een wisselende personenkring werden verhuurd;

  h) op slijtageonderdelen;

  i) veroorzaakt door corrosie;

  j) reeds aanwezig op het moment van de verkoop.

 4. Een garantieprestatie veronderstelt dat

  a) de door de verkoper en/of constructeur voorgeschreven en aanbevolen onderhoudsbeurten en controles vanaf de verkoop bij de verkoper of met dienst akkoord bij een degelijk garagebedrijf worden uitgevoerd en op verzoek met de originele factuur worden gestaafd;

  b) de richtlijnen van de fabrikant in de handleiding betreffende het gebruik van het voertuig werden gevolgd;

  c) de aan de kilometerteller uitgevoerde ingrepen of andere beïnvloedingen of een defect of een vervanging onverwijld werden gemeld;

  d) de gedekte schade onverwijld en vóór de aanvang van de herstelling werd gemeld;

 5. Alle communicatie en briefwisseling dient in het Nederlands te gebeuren.

VOORWAARDEN BETALING

 1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer BE44 7380 3796 8145 KBC ten name van TOPKARS te GANSBROEKSTRAAT 40 – 2870 RUISBROEK (Puurs).

 2. Indien de koper afziet van de aankoop na het ondertekenen van de overkomst, dient 10% van het verkoopbedrag betaald te worden.

 3. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van TOPKARS op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. TOPKARS is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

 4. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw.

 5. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. TOPKARS is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.